Wednesday, January 30, 2013

ทำแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย

ตาม ครม 15 มกราคม พศ 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว ที่ผิดกฎหมายและต้องการทำงานในประเทศไทย  เร่งไปดำเนินการเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย ภายใน 120 วัน

เปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว พม่า กัมพูชา ทำ passport, visa, work permit โดยไม่ต้องกลับประเทศต้นทาง เพื่อปรับเปลี่ยนสถานะจากแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ให้เป็นผู้เข้าเมืองถูกกฎหมาย


ขั้นตอน การจ้างแรงงานพม่า กัมพูชา ลาว ตามมติ  ครม.15 ม.ค. 2556

เอกสารที่ต้องเตรียม ประกอบด้วย
1.    หนังสือโควตา
2.    เอกสารเตรียมตามแบบฟอร์มที่บริษัทจะกำหนดให้
3.    เอกสารของนายจ้าง  (ต้องประทับตราสำคัญบริษัท  และลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง )
4.    หนังสือมอบอำนาจ  มีทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ  1  ชุด ติดอากรณ์แสตมป์  30 บาท
     พร้อมสำเนา บัตรประชาชน ของผู้มีอำนาจลงนาม และ ผู้รับมอบอำนาจ

หลังจากนั้น  ประมาณ 10 วัน จะนัดไปที่ศูนย์one stop service ที่ทางรัฐบาลได้จัดขึ้นเพื่อทำหนังสือเดินทาง และ บันทึกข้อมูลโดยมีเอกสาร
ในวันนี้จะได้รับหนังสือเดินทาง  PASSPORT  ตัวจริง และ วีซ่า  

ติดต่อ บริษัท UAN STRONG CO., LTD ลาดพร้าว วังหิน 76 ถนน ลาดพร้าว วังหิน เขต จตุจักร แขวง จันทรเกษม กทม 10900
website: www.uanstrong.com email: uanstrong@hotmail.co.th tel: 02-5704147-9
หรือ ติดต่อ 0855533239, 0891480632, 0805938683, 0899099946, 0869907711 ได้ตลอดเวลา

ทำไมถึงเลือกเรา
  • เป็นบริษัทไม่ใช้นายหน้า
  • สะดวก
  • รวดเร็ว
  • ง่าย
  • ราคาถูก

ด่วน !!!!!!! ผ่อนผันแค่120 วันเท่านั้น


 

No comments:

Post a Comment